Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IK UPPSALA FOTBOLL
Passionerade Moderna Inkluderande

Kallelse till Årsmöte - IK Uppsala Fotboll
2020-02-14 13:00
Foto - Tobbe Bengtsson.
IK Uppsala Fotboll bjuder in medlemmarna till årsmöte för verksamhetsåret 2019.
Möteshandlingar kan begäras ut tidigast en vecka före årsmötet.

2020-03-09 kl 19.00, vid IK Uppsala Fotbolls kansli, Sportfältsvägen 3, Uppsala


DAGORDNING:

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista.

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste  verksamhets-/räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c)    en styrelsesupplean

d)    en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)    ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller

annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


 
Huvudpartner
Storpartner
Officiell sportmaterialleverantör
PARTNER
Mediapartners
Nätverkspartners
Stödpartner