Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IK UPPSALA FOTBOLL
Passionerade Moderna Inkluderande

Kallelese till Årsmöte 2019-03-27
2019-03-08 10:45

IK Uppsala Fotboll bjuder in medlemmarna till årsmöte för verksamhetsåret 2018, den 27 mars kl.19:00 vid IK Uppsala Fotbolls kansli, Sportfältsvägen 3. Möteshandlingar kan begäras ut tidigast en vecka före årsmötet.

Årsmöte, dagordning


1.       Fastställande av röstlängd för mötet.

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.       Fastställande av föredragningslista.            

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut

7.       Revisorernas berättelse

8.       Beslut rörande ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

9.       Fastställande av medlemsavgifter

10.     Fastställande av verksamhetsplan

11.     Behandling av ev motioner

12.     Val av


a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) två ledamöter i styrelsen för en tid av ett år samt fyllnadsval
d) en styrelsesuppleant
e) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
g) två ledamöter till valberedningen


13.     Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Denna agenda finns även som PDF under fliken Dokument, Verksamhetsår 2018.


 
Huvudpartner
Officiell Partner
PARTNER
Mediapartners
Nätverkspartners
Stödpartner