IK UPPSALA FOTBOLL
Passionerade Moderna Inkluderande
Kallelse till Årsmöte IK Uppsala Fotboll
2018-03-12 18:36
Dag: Tisdag 27 mars
Tid: Kl.19:00
Plats: Ultimate Performance (UTK-hallen)

IK Uppsala Fotboll bjuder in medlemmarna till årsmöte. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt ekonomisk plan kan erhållas på begäran av medlemmar via e-post från en vecka före mötet.

Dagordning:

1.       Fastställande av röstlängd för mötet.

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.       Fastställande av föredragningslista.

6        Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.       Fastställande av medlemsavgifter.

10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.     Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

d) en styrelsesuppleant

e) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

g) två ledamöter till valberedningen


12.     Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Nyhetsarkiv
Ingrid klar för 20182017-12-31 14:35
Märta klar för 20182017-12-15 09:16
Sara Back förlänger2017-12-05 20:42
 
Huvudpartner
Partners
Mediapartners
Nätverkspartners
Stödpartner