JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

Syfte

Syftet med vår policy är att kunna verka för en jämställd fotboll. Vår verksamhet ska ge såväl ungdomar som seniorer bästa tänkbara fotbollsmiljö genom kompetenta och engagerade ledare. Policyn omfattar alla som är en del av föreningen. Alla som har någon form av roll i föreningen är att betrakta som ledare.

Mål

IK Uppsala Fotboll ska vara en förening som attraherar både kvinnor och män att vara ledare i vår verksamhet, samt att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka föreningens utveckling. Vårt mål är att ha en bra mix av kvinnliga och manliga ledare.

Kunskap och kompetens

IK Uppsala Fotboll fokuserar på att utbilda sina ledare. Både kvinnor och män inom föreningen ska få samma möjligheter till kompetenshöjning. Föreningen ska uppmuntra viljan att utbilda sig.

Policy vid rekrytering av ledare

Vid kommande rekryteringar av ledare ska jämställdhetsperspektivet beaktas i rekryteringsprocessen. Vid rekrytering av ledare skall särskilt ledarförmågan beaktas. Att välja rätt ledare är en viktig uppgift och att verka som ledare i en elitfotbollsmiljö förutsätter särskilda egenskaper, både på det personliga och professionella planet. I föreningens rekrytering av ledare ingår att tidigt upptäcka de medarbetare i organisationen som har goda förutsättningar för att bli bra ledare och ge dem personlig utveckling/utbildning. För att få både kvinnliga och manliga sökande till olika uppdrag är det angeläget med särskilda insatser. Med både kvinnliga och manliga ledare kan vi få olika perspektiv på ledning, lösning av viktiga frågor och verksamhetsutveckling. Kvinnor och män skall ha lika rättigheter och möjligheter att ha en ledarfunktion i vår förening.